Робоча навчальна програма для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» 030402 - страница 10

^ Тема 14.
Прокурорський нагляд, відомчий та судовий контроль за ПРОЦЕСУАЛЬНОЮ діяльністю
органів досудового розслідування


^ Самостійна робота – 2 год.

Завдання для самостійної роботи
Законспектувати основні положення наступних нормативно-правових актів:

– нормативно-правові акти Генеральної прокуратури України, щодо здійснення нагляду за законністю діяльності органів дізнання та досудового слідства у досудових стадіях кримінального процесу (за списком рекомендованої літератури).


^ Семінарське заняття – 2 год.

  1. Поняття, завдання та форми прокурорського нагляду за виконанням законів при проведенні досудового розслідування.

  2. Поняття, завдання та форми відомчого процесуального контролю при проведенні досудового розслідування.

  3. Поняття, завдання та форми судового контролю при проведенні досудового розслідування.Індивідуальна робота – 4 год.

^ Завдання для індивідуальної роботи
Законспектувати основні положення наступних нормативно-правових актів:

– нормативно-правові акти органів судової влади, щодо здійснення процесуальної діяльності у досудових стадіях кримінального процесу (за списком рекомендованої літератури).


^ Теми реферативних повідомлень

– процесуальна діяльність прокурора у справі з обвинувальним висновком;

– оскарження дій органів досудового розслідування та прокурора.


^ Ключові терміни та поняття теми

Прокурорський нагляд, судовий контроль та нагляд, відомчий процесуальний контроль, законність, вказівки прокурора та начальника слідчого відділу, прокурор, начальник слідчого відділу, суд, суддя, перевірка прокурором справи з обвинувальним висновком, рішення прокурора у справі з обвинувальним висновком, зміна прокурором обвинувачення, направлення справи до суду, оскарження дій органів досудового розслідування і прокурора, клопотання, скарга, постанова, подання, ухвала, окрема ухвала, Головне слідче управління МВС України, Генеральна прокуратура України, Верховний суд України, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ.


^ Методичні поради

Засвоєння положень цієї теми ґрунтується на розумінні ряду основних понять кримінального процесу, які стосуються процесуальної діяльності прокурора, суду (судді), начальника слідчого відділу, начальника органу дізнання у досудових стадіях кримінального процесу. У процесі виконання самостійної та індивідуально роботи курсантам необхідно ознайомитись зі статтями 982, 100–102, 104, 1141, 165–1653, 227, 234–2368 КПК, а також основними положеннями Закону України «Про судоустрій та статус суддів».

Прокуратура України становить єдину систему, на яку відповідно до Конституції України та зазначеного вище Закону покладаються такі функції: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Повноваження прокурора передбачені у ст. 227 КПК. Так, здійснюючи нагляд за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства, прокурор у межах своєї компетенції вимагає від органів дізнання і досудового слідства для перевірки кримінальні справи, документи, матеріали та інші відомості про вчинені злочини, хід дізнання, досудового слідства і встановлення осіб, які вчинили злочини; перевіряє не менш як один раз на місяць виконання вимог закону про приймання, реєстрацію і вирішення заяв та повідомлень про вчинені або ті, що готуються, злочини тощо. Прокурор здійснює також інші повноваження, надані йому КПК, зокрема щодо застосування заходів кримінально-процесуального примусу, проведення окремих слідчих дій. При цьому, вказівки прокурора органам дізнання і досудового слідства у зв'язку з порушенням і розслідуванням ними кримінальних справ, дані в порядку, передбаченому КПК, є для цих органів обов'язковими. Оскарження одержаних вказівок вищестоящому прокуророві не зупиняє їх виконання, за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 114 КПК (ст. 227 КПК).

Начальник слідчого відділу (у відомчих нормативно-правових актах –підрозділу), крім повноважень, передбачених ст. 1141 КПК, відповідно до вимог наказу МВС України № 336: встановлює розпорядок роботи слідчого відділу, відділення, вимагає та контролює дотримання службової дисципліни, порушує в установленому порядку клопотання про заохочення працівників чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності; визначає обов’язки своїх заступників, затверджує функціональні обов’язки особового складу підрозділу шляхом встановлення спеціалізації по розслідуванню окремих категорій злочинів; забезпечує планування роботи слідчих підрозділів та висвітлення у них наявних проблем з урахуванням результатів роботи та оперативної обстановки, вжиття відповідних заходів щодо їх вирішення з урахуванням наказів, розпоряджень, вказівок МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ. Здійснює регулярний контроль за виконанням запланованих заходів; розглядає заяви і повідомлення про злочини, що надходять у слідчий відділ (відділення), а також матеріали про злочини і забезпечує прийняття по них рішень відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства України; забезпечує своєчасний виїзд слідчих на місця подій по заявах і повідомленнях про злочини, які належать до підслідності слідчих органів внутрішніх справ, та їх якісну роботу з документування протиправних дій тощо.

Судовий контроль – це окрема форма діяльності суду, що випливає з покладеної на нього функції захисту прав та свобод людини і здійснюється шляхом надання судом дозволу на певні процесуальні дії, пов'язані з обмеженням конституційних прав і свобод громадян, та контроль за законністю їх проведення. При цьому, нагляд – це діяльність прокурора по забезпеченню додержання законів органами дізнання, досудового слідства та іншими органами, що ведуть боротьбу зі злочинністю.

Судовий контроль у досудових стадіях кримінального судочинства – це особливий, самостійний, хоча й такий, що не виходить за межі кримінального судочинства, вид судової діяльності, який спрямований на забезпечення прав, свобод людини і громадянина, а також їх захист і негайне поновлення, у випадку якщо у зацікавлених осіб виникли підстави вважати, що їх права і свободи органом дізнання, дізнавачем, слідчим або прокурором порушені, а законні інтереси – проігноровані.

Зміст судового контролю за досудовим розслідуванням справи полягає у тому, що особа завжди повинна мати гарантію захистити свої права у суді. Особа, щодо якої провадиться досудове слідство, не позбавляється такого права і має перспективу судового захисту, рано чи пізно справа буде розглянута судом і суд поновить її порушене право. Повною мірою це стосується більшості процесуальних дій та рішень, які приймаються органом дізнання, слідчим чи прокурором у стадії досудового розслідування справи.

Межі судового контролю у досудових стадіях кримінального процесу встановлено двома напрямами: суд здійснює контроль за тими процесуальними діями (бездіяльністю) і рішеннями органу дізнання, слідчого, прокурора, якими обмежуються найбільш значимі конституційні права і свободи людини і громадянина (право на свободу та особисту недоторканність, на судовий захист, на недоторканність житла чи іншого володіння особи, на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції чи інформації); суд здійснює контроль за тими рішеннями органу дізнання, слідчого, прокурора, якими починається та завершується провадження у кримінальній справі на досудових стадіях кримінального процесу (порушення й відмова у порушенні справи та її закриття).


^ Список літератури до змістового модулю

[1, 2, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 24, 25, 30, 33, 42, 45, 50, 51, 55-61, 64-71, 77-79, 81, 83, 85]


Змістовий модуль 3.

3633505228974313.html
3633579769883992.html
3633701574414501.html
3633807660661675.html
3633871937914175.html