10. Питання для підготовки до екзамену - Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік для спеціальності...

^ 10. Питання для підготовки до екзамену

Перелік питань, які виносяться на іспит з криміналістики, складається з питань, що розглядалися на семінарських і практичних заняттях, а також з питань, рекомендованих студентам для самостійного опрацювання у позааудиторний час. При цьому кожний екзаменаційний білет містить в собі три теоретичних питання і одне практичне завдання.


^ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

 1. Поняття, предмет, задачі і система криміналістики та закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються нею.

 2. Виникнення, основні етапи розвитку та сучасний стан криміналістики в Україні.

 3. Поняття та різновиди способу вчинення злочину. Використання даних щодо способу вчинення і приховування злочину у розв’язанні конкретних завдань розслідування.

 4. Поняття криміналістичної інформації, її різновиди та відмінність від інформації, одержаної шляхом проведення оперативно-розшукових заходів.

 5. Методологічні основи криміналістики.

 6. Поняття, наукові засади та значення криміналістичної ідентифікації для практики боротьби зі злочинністю.

 7. Поняття криміналістичної діагностики та її відмінність від ідентифікації та групофікації.

 8. Поняття і завдання криміналістичної техніки як розділу криміналістики. Галузі криміналістичної техніки та їх роль у збиранні і дослідженні інформації щодо злочину та його учасників.

 9. Класифікація засобів криміналістичної техніки, прийомів і методів збирання та дослідження криміналістичної інформації. Правова та етична регламентація їх застосування у розкритті та розслідуванні злочинів.

 10. Загальна характеристика сутності і можливостей техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів, що застосовуються .для лабораторних досліджень речових доказів.

 11. Поняття і значення фіксації криміналістичної інформації як методу повного і точного відображення змісту слідчої дії та її результатів.

 12. Загальна характеристика технічних засобів, методів, прийомів та видів криміналістичної фотографії і відеозаписи. Процесуальні й технічні правила оформлення фототаблиць, відеоплівок як додатків до відповідних протоколів слідчих дій.

 13. Криміналістична габітологія: поняття, зміст і значення в практиці розкриття та розслідування злочинів.

 14. Криміналістична трасологія: поняття, система, завдання.

 15. Види слідів, що вивчаються криміналістикою. Класифікація слідів.

 16. Сліди рук людини.

 17. Сліди ніг і зубів людини та сліди біологічного походження.

 18. Сліди засобів учинення злочину.

 19. Мікрооб’єкти та їхнє значення в розкритті та розслідуванні злочинів.

 20. Криміналістична одорологія. Техніко-криміналістичні засоби і прийоми роботи зі слідами запаху на місці події.

 21. Криміналістичне почеркознавство й авторознавство. Класифікація ідентифікаційних ознак письма і почерку.

 22. Поняття документу в криміналістиці. Характеристика основних способів підроблення документів та ознаки, що вказують на них.

 23. Виявлення, фіксація, вилучення та використання комп’ютерної інформації.

 24. Поняття і класифікація холодної зброї та слідів її застосування.

 25. Поняття і класифікація балістичних об'єктів і загальна характеристика їх криміналістичного дослідження.

 26. Механізм пострілу і сліди, що при цьому виникають.

 27. Вибухові речовини і пристрої: поняття та класифікація вибухотехнічних об'єктів.

 28. Судова фоноскопія: поняття, завдання і можливості.

 29. Характеристика окремих видів криміналістичних обліків та інформаційно-довідкових систем (колекцій), здійснюваних науково-дослідними експертно-криміналістичними центрами МВС України.

 30. Проблема допустимості використання в кримінальному судочинстві нетрадиційних криміналістичних знань і методів.
 1. Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система, завдання та взаємозв'язок з іншими розділами криміналістики.

 2. Криміналістична версія: поняття, види, правила висування та перевірки.

 3. Поняття і значення планування розслідування. Принципи, види і технологія планування розслідування.

 4. Класифікація слідчих дій. Структура слідчої дії. Фіксація ходу та результатів слідчої дії.

 5. Поняття і види слідчого огляду. Використання науково-технічних засобів при огляді.

 6. Організаційно-тактичні основи огляду місця події.

 7. Організаційно-тактичні основи освідування.

 8. Організаційно-тактичні основи огляду трупу.

 9. Організаційно-тактичні основи розшуку підозрюваних (обвинувачених).

 10. Організаційно-тактичні основи затримання підозрюваних (обвинувачених).

 11. Організаційно-тактичні основи обшуку.

 12. Обшук житла та іншого володіння особи.

 13. Організаційно-тактичні основи виїмки.

 14. Організаційно-тактичні основи зняття інформації з каналів зв’язку і накладення арешту на кореспонденцію.

 15. Організаційно-тактичні основи допиту.

 16. Особливості допиту неповнолітніх.

 17. Організаційно-тактичні основи очної ставки.

 18. Організаційно-тактичні основи пред’явлення для впізнання.

 19. Особливості пред’явлення для впізнання трупа.

 20. Організаційно-тактичні основи відтворення обстановки й обставин події у формі перевірки й уточнення показань на місці.

 21. Організаційно-тактичні основи відтворення обстановки й обставин події у формі слідчого експерименту.

 22. Види зразків для порівняльного дослідження. Організаційно-тактичні основи одержання зразків для порівняльного дослідження.

 23. Організаційно-тактичні основи залучення спеціалістів до участі у проведенні слідчих дій.

 24. Організаційно-тактичні основи підготовки і призначення судових експертиз.

 25. Класифікація видів криміналістичної експертизи.

 26. Стадії і методи експертного дослідження.

 27. Види висновків експерта. Оцінка висновку експерта слідчим і судом.

 28. Взаємодія слідчого (дізнавача) з оперативними службами правоохоронних органів у процесі розкриття і розслідування .злочинів.

 29. Використання допомоги громадськості та засобів масової інформації у розкритті, розслідуванні і попередженні злочинів.

 30. Профілактична діяльність слідчого за матеріалами розслідування

 31. Теоретичні положення криміналістичної методики

 32. Криміналістична характеристика злочинів

 33. Типові слідчі ситуації початкового, наступного і заключного етапів розслідування

 34. Протидія розслідуванню та шляхи її подолання криміналістичними засобами і методами.

 35. Методика дослідження алібі, самообмови та інсценування.

 36. Розслідування вбивств.

 37. Розслідування заподіяння тілесних ушкоджень.

 38. Розслідування згвалтувань.

 39. Розслідування злочинів, пов’язаних із виготовленням або збутом підроблених грошей або цінних паперів.

 40. Розслідування контрабанди.

 41. Розслідування крадіжок.

 42. Розслідування грабежів.

 43. Розслідування розбійних нападів.

 44. Розслідування вимагання.

 45. Розслідування шахрайства.

 46. Розслідування шахрайського заволодіння особистим майном громадян.

 47. Розслідування ухилення від сплати податків.

 48. Розслідування хабарництва.

 49. Розслідування злочинів, пов’язаних із забрудненням довкілля

 50. Розслідування злочинів проти довкілля: незаконного полювання і незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим добувним промислом.

 51. Розслідування хуліганства.

 52. Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху.

 53. Розслідування підпалів і злочинного порушення правил пожежної безпеки.

 54. Розслідування злочинів проти безпеки виробництва.

 55. Розслідування незаконних дій, пов’язаних із наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами.

 56. Розслідування злочинів у сфері використання ЕОМ, систем та комп'ютерних мереж

 57. Розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми.

 58. Розслідування злочинів, вчинених організованим кримінальним угрупованням.

 59. Розслідування злочинів по "гарячих слідах".

 60. Розслідування нерозкритих злочинів минулих років.^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

  1. Назвати і пояснити призначення техніко-криміналістичних засобів, зосереджених у валізі криміналіста.

  2. Продемонструвати прийоми орієнтовної, оглядової, вузлової та детальної фотозйомки з використанням фотоапарата.

  3. Продемонструвати прийоми масштабної зйомки з використанням фотоапарата.

  4. Описати за методом “словесного портрету” зовнішність особи, яку вкаже екзаменатор.

  5. Оглянути наданий предмет, відшукати сліди пальців рук, описати їх у фрагменті протоколу огляду та скопіювати їх на .дактилоплівку.

  6. Оглянути надане скло, відшукати сліди пальців рук та описати їх у фрагменті протоколу огляду.

  7. Продемонструвати технологію дактилоскопіювання осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів.

  8. Продемонструвати технологію дактилоскопіювання трупів.

  9. Визначити типи і види папілярних візерунків пальців рук, відображених на поданій дактилоскопічній карті.

  10. На збільшеній копії відбитка пальця руки позначити 10-15 індивідуальних ознак – деталей папілярного візерунка (бажано без повторів однойменних деталей).

  11. Продемонструвати технологію виготовлення гіпсового зліпку зі сліду взуття або транспорту.

  12. Оглянути відбиток сліду взуття, описати його у фрагменті протоколу огляду і сформулювати питання експертові.

  13. Оглянути знаряддя зламу, скласти фрагмент протоколу огляду і сформулювати питання експертові.

  14. Оглянути об’єкт (замок) зі слідами зламу, скласти фрагмент протоколу огляду і сформулювати питання експертові.

  15. Оглянути вогнепальну зброю, скласти фрагмент протоколу огляду та сформулювати відповідні запитання експертові.

  16. Оглянути гільзу від вогнепальної зброї, скласти фрагмент протоколу її огляду та сформулювати відповідні запитання експертові.

  17. Оглянути кулю від вогнепальної зброї, скласти фрагмент протоколу її огляду та сформулювати відповідні запитання експертові.

  18. Оглянути холодну зброю клинкового типу, скласти фрагмент протоколу огляду та сформулювати відповідні запитання експертові.

  19. Оглянути холодну зброю ударно-роздроблювального типу, скласти фрагмент протоколу огляду та сформулювати відповідні запитання експертові.

  20. Оглянути документ (паспорт, перепустку або інше) з метою виявлення ознак підробки, скласти фрагмент протоколу огляду документу та сформулювати відповідні запитання експертові.

  21. Оглянути купюру (українську або іноземну) з метою виявлення ознак підробки, скласти фрагмент протоколу огляду та сформулювати відповідні запитання експертові.

  22. Оглянути відбиток печатки. Якщо він підроблений, вказати ознаки підробки і висказати припущення про спосіб підробки.

  23. Оглянути друкарський текст і вказати загальні та індивідуальні ознаки друкарської машини або принтера ПК. Сформулювати декілька питань, що розв’язуються експертизою.

  24. Оглянути поліграфічну продукцію і вказати її загальні та індивідуальні ознаки. Сформулювати декілька питань, що розв’язуються його експертизою.

  25. Оглянути розірваний документ, скласти фрагмент протоколу його огляду та упакувати його для транспортування.

  26. Оглянути рукописний текст і скласти розшукну таблицю з позначенням загальних і індивідуальних ознак почерку.

  27. За поданою фабулою висунути декілька загальних і окремих версій, які підлягають перевірці під час розслідування.

  28. За поданою фабулою скласти план підготовки і проведення слідчої дії.

  29. За поданою фабулою визначити вид експертизи, яку має бути призначено, сформулювати експертне завдання та вказати об’єкти, які підлягають направленню на дослідження.

  30. Згідно поданої фабули дати оцінку тактичному рішенню, котре було прийняте слідчим.
^ 11. Тематика курсових робіт

 1. Методика розслідування злочинів.

 2. Криміналістична характеристика злочинів.

 3. Розслідування злочинів проти основ національної безпеки України.

 4. Розслідування диверсій.

 5. Розслідування шпіонажу.

 6. Розслідування вбивств.

 7. Розслідування вбивств на замовлення.

 8. Розслідування вбивств.

 9. Розслідування заподіяння тілесних ушкоджень.

 10. Розслідування зґвалтувань.

 11. Розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.

 12. Розслідування порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини.

 13. Розслідування торгівлі людьми.

 14. Розслідування злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

 15. Розслідування злочинів, пов’язаних із виготовленням або збутом підроблених грошей або цінних паперів.

 16. Розслідування контрабанди.

 17. Розслідування крадіжок.

 18. Розслідування грабежів.

 19. Розслідування розбійних нападів.

 20. Розслідування вимагання.

 21. Розслідування шахрайського заволодіння державним або колективним майном.

 22. Розслідування шахрайського заволодіння особистим майном громадян.

 23. Розслідування розкрадань державного чи колективного майна, вчинюваних шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем.

 24. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності.

 25. Розслідування фіктивного банкрутства.

 26. Розслідування незаконної приватизації державного, комунального майна.

 27. Розслідування ухилення від сплати податків.

 28. Розслідування хабарництва.

 29. Розслідування злочинів проти довкілля.

 30. Розслідування злочинів проти громадської безпеки.

 31. Розслідування бандитизма.

 32. Розслідування злочинів проти безпеки виробництва.

 33. Розслідування хуліганства.

 34. Розслідування дорожньо-транспортних подій.

 35. Розслідування підпалів і злочинного порушення правил пожежної безпеки.

 36. Розслідування незаконних дій, пов’язаних із наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами.

 37. Розслідування злочинів проти правосуддя.

 38. Розслідування злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

 39. Розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

 40. Розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

 41. Розслідування військових злочинів.

 42. Розслідування злочинів, учинених неповнолітніми.

 43. Розслідування злочинів, учинених організованим кримінальним угрупованням.

 44. Розслідування злочинів по "гарячих слідах".

 45. Розслідування нерозкритих злочинів минулих років.

 46. Профілактична діяльність слідчого за матеріалами розслідування.Навчальну програму склав

старший викладач Т.М. Кіян


Зав. кафедри

кримінально-правових дисциплін

кандидат юридичних наук,

доцент О.В. Козаченко

ЗМІСТ


1.Навчальний план курсу 2

2. Загальні положення 3

3. тематичний ПЛАН дисципліни 5

4. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА 6

5. ЗМІСТ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ за темами лекцій 9

6. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 16

7. ПИ­ТАН­НЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 24

8. завдання до контрольної роботи 31

9. Питання для підготовки до заліку 32

10. Питання для підготовки до екзамену 34

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 36

11. Тематика курсових робіт 383642076356989187.html
3642260056846353.html
3642369838779862.html
3642603825581882.html
3642691621677016.html