О. В. Родіонова методичні вказівки до розробки та оформлення диплом - страница 3

^ 5 Розробка макету видання
Предметом захисту курсових робіт студентів спеціальності 5.092708 може бути технологічний процес створення оригінал-макету видання.

Розробка макету видання складається із наступних етапів:

 1. визначення вимог і задач до створюваного макету видання;

 2. додрукарські процеси підготовки видання;

 3. друкарські процеси підготовки видання;

 4. післядрукарські технології.


Для розробки технології створення макету видання студент повинен вибрати оптимальну технологічну схему з існуючих, з урахуванням стрімкого розвитку комп’ютерних видавничих систем та друкарського обладнання. Необхідно творчо проаналізувати можливості новітніх додрукарських та друкарських процесів, вибрати необхідне оздоблення та обґрунтувати вибір поліграфічних матеріалів для розроблюваного макету видання.


^ 6 Вимоги до оформлення дипломних робіт

6.1 Загальні вимоги до оформлення

Пояснювальна записка оформлюється на аркушах формату А4. Обсяг пояснювальної записки – 70-80 аркушів.

Текст пояснювальної записки розташовується з полями: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє – 25 мм, нижнє – 15 мм.

Для основного тексту повинен використовуватися шрифт текстового редактора Microsoft Word – Times New Roman, розмір 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5; вирівнювання – по ширині сторінки.

Нумерацію сторінок проставляють в правому верхньому кутку сторінки.

Назви розділів – всі прописні (лише розділи!!!).

^ 6.2 Поділ тексту документа

6.2.1 Текст документа слід поділяти на розділи. Розділи можна поділяти на пункти або підрозділи і пункти. Пункти, за необхідності, можуть поділятися на підпункти.

При поділу тексту документа на пункти і підпункти необхідно, щоб кожний пункт, підпункт мав завершену інформацію.

6.2.2 Розділи, підрозділи, пункти і підпункти слід нумерувати арабськими цифрами і друкувати з абзацного відступу.

6.2.3 Розділи повинні мати нумерацію в межах всього тексту, за винятком Додатків.

Нумеруються розділи арабськими цифрами 1, 2, 3 без крапок.

Приклад:

1 Загальна частина

2 Спеціальна частина

Номер підрозділу включає номер розділу і порядковий номер підрозділу, відокремленого крапкою.

Приклад:

(Розділ) 1 Загальна частина

(Підрозділ) 1.1 Постановка задачі

Номер підпункту включає номер розділу, підрозділу, пункту і підпункту, відокремлені крапкою.

Приклад:

(Розділ) 2 Спеціальна частина

(Підрозділ) 2.1 Опис програми

(Пункт) 2.1.4 Для виконання програми необхідно…

Після позначення розділу, підрозділу, пункту і підпункту в документі крапку не ставлять.


^ 6.3 Оформлення тексту документа

6.3.1 Текст документу має бути лаконічним, коротким, логічно послідовним.

Терміни і позначення мають бути єдиними і відповідати стандартам, а при їх відсутності – загальноприйнятим в науково-технічній літературі і наводитись в переліку термінів. Допускається скорочення слів згідно ГОСТ 2.316 – 68. Додаткові скорочення наводяться у переліку прийнятих скорочень.

Для виділення окремих понять допускається змінювати інтервали між словами, а також друкувати окремі слова або частини тексту шрифтом, що відрізняється від основного тексту.

Необхідні позначення до тексту документу можуть оформлятися зносками.

Зноски позначають цифрою з дужкою, що винесена на рівень лінії верхнього кордону шрифту.

Наприклад: “друкований пристрій 1)…”.

Текст зноски розміщують в кінці сторінки і відділяють від основного тексту лінією довжиною 30 мм, що проводиться в лівій частині сторінки.

6.3.2 Вписувати в текст формули, цифри, букви, виконувати рисунки потрібно тільки чорними чорнилами, пастою.

6.3.3 Коли наводять найбільше або найменше значення величин, слід вживати словосполучення “повинно бути не більше (не менше)”.

Приклад: Час виконання функції транспонування матриці повинен бути не більше 0,25 с

6.3.4 Числові значення у відсотках слід писати: “…від 63 % до 67 %” або (63 ± 2) %, а не 63 ± 2 %

6.3.5 Римські цифри слід писати тільки для позначення сорту (категорії, класу тощо) виробу, валентності хімічних елементів, кварталів, року, півріччя. В інших випадках пишуть арабські цифри.

6.3.6 Позначення одиниць рахунку та одиниць фізичних величин застосовують у таблицях, поясненнях символів і чисельних коефіцієнтів, що входять до формул, і у тексті тільки при чисельних значеннях та друкують без крапки.

Наприклад: п’ять шт, 10 А

6.3.7 У тексті документу не дозволяється:

вживати без числових значень математичні знаки, наприклад: > (більше), < (менше), = (дорівнює), ³ (більше або дорівнює), £ (менше або дорівнює), ¹ (не дорівнює), а також № (номер) і % (відсоток).

6.3.8 Відстань рядка-абзацу від поля зліва повинна бути 15 – 17 мм, а справа – 10 мм

Відстань від тексту до найменування розділу і від найменування розділу до тексту повинна бути 15 мм


^ 6.4 Оформлення заголовків

6.4.1 Розділи, підрозділи повинні мати заголовки. Пункти заголовків не мають. Заголовки мають чітко і коротко відображати зміст розділів і підрозділів.

6.4.2 Номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів слід друкувати з абзацного відступу з великої літери без крапок у кінці, не підкреслюючи.

6.4.3 Якщо заголовок складається із двох речень, їх відокремлюють крапкою.


^ 6.5 Оформлення переліків

У середині пунктів можуть бути наведені переліки. Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс (-).

Для подальшої деталізації переліку необхідно використовувати цифри з дужками, наприклад:

Власні функції програми можна класифікувати наступним чином:

 1. обчислення середніх значень;

 2. обчислення параметрів системи;


^ 6.6 Оформлення формул

Формули, за винятком формул у додатках, мають нумеруватися наскрізною нумерацією арабськими цифрами на рівні формули праворуч у круглих дужках (1). Одну формулу також нумерують.

Приклад:

Корекція коефіцієнтів зв’язку між нейронними елементами визначається за формулою (1)


wij (k) = wij (k – 1) + adjyi ,

(1)


де wij (k) – значення коефіцієнта зв’язку на ітерації номер k;

wij (k – 1) – значення коефіцієнта зв’язку на ітерації номер k – 1;

a – коефіцієнт швидкості ітераційного процесу;

dj – значення помилки навчання для нейронного елемента номер j;

yi – значення вихідного сигналу нейронного елемента номер i.

Слово “де” необхідно писати з абзацу.

На всі формули по тексту документу повинні бути посилання.

Допускається нумерація формул в межах розділу.


^ 6.7 Оформлення графічного матеріалу (рисунків)

На графічний матеріал по тексту документу повинні бути посилання.

Графічний матеріал повинен розташовуватися безпосередньо після тексту.

Рисунки, схеми, діаграми, що розміщуються в тексті повинні відповідати вимогам ЄСКД.

Графічний матеріал повинен мати тематичну назву, яку розміщують під рисунком, діаграмою, графіком.

Наприклад: на рисунку 1 приведена узагальнена схема алгоритму функції читання даних з файлу.
Рисунок 1 – Схема алгоритму функції читання даних з файлу

За необхідністю під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані.

Порядковий номер рисунку, слово “Рисунок” і назву рисунку подають згідно рисунку 2, тобто під пояснювальними даними, наприклад:

Рисунок 2 – Обчислювальна техніка


Графічний матеріал нумерують наскрізно по тексту. Допускається нумерація в межах розділу.

На всі рисунки в документі повинні бути наведені посилання на рисунок.

Рисунки і підписи до них вирівнюють по центру!!!


^ 6.8 Оформлення таблиць

6.8.1 Таблиці застосовують для кращої наочності і зручності порівняння показників.

6.8.2 Кожна таблиця повинна мати назву.

Назва таблиці має відображати її зміст, бути точною, короткою. Назву таблиці слід розміщувати над таблицею на відстані 8 мм від таблиці.

При перенесенні частин таблиці на ту саму, або інші сторінки, назву розміщують понад першою частиною таблиці.

Висота рядків у таблиці повинна бути не менше 8 мм.

Таблиця 1 – Елементи таблиці


Головка таблиціБоковик

Колонки

6.8.3 Таблиці, за винятком таблиць-додатків слід нумерувати арабськими цифрами наскрізно. Допускається нумерація таблиць в межах розділу.

Якщо у документі тільки одна таблиця, то вона має бути позначеною – “Таблиця 1”.

6.8.4 На всі таблиці документу повинні бути наведені посилання в тексті. Наприклад: “… згідно таблиці 1”.

6.8.5 Заголовки граф і рядків у таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки граф – з малої літери, якщо вони складають одне речення із заголовком, або з великої, якщо вони мають самостійне значення.

6.8.6 У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставляться.

Заголовки і підзаголовки друкують в однині.

6.8.7 Таблиця з усіх сторін обмежується лініями.

6.8.8 Головка таблиці повинна бути відокремлена від решти таблиці лінією товщиною 2S.

6.8.9 Таблицю, залежно від її розміру розміщують під текстом, у якому вперше наведено на неї посилання, або на наступній сторінці.

Допускається розміщувати таблиці вздовж довгого боку аркуша документа.

6.8.10 Якщо рядки або графи таблиці виступають за формат сторінки по горизонталі, то таблицю поділяють на частини, які розміщують одна під одною. При чому, в кожній частині таблиці повторюють головку і боковик таблиці.

6.8.11 Таблиці з невеликою кількістю граф допускається поділяти на частини і розміщувати одну частину поряд з іншою на одній сторінці, при цьому, повторюють головку таблиці у відповідності з таблицею 2.


Таблиця 2 – Швидкості виконання функцій модуля Analyser


Функція

Кількість елементів

у матриці

Функція

Кількість елементів

у матриці

2

5

10

2

5

10

SInteg

1

1,8

5,2

Coder

10,6

50,6

823,0

GetAbs

0,1

0,2

0,4

Decoder

15,0

40,8

610,0

GetRes

0,1

0,2

0,5

SetList

2,3

4,6

9,2

RunDif

1,1

3,5

15,6

FillList

0,9

1,5

2,7


6.8.12 Графу “Номер за порядком” для таблиці включати не допускається.

Нумерація граф таблиці арабськими цифрами допускається у випадку, якщо у тексті документу є посилання на них.

За необхідності нумерації показників, поданих параметрів або інших даних, порядкові номери слід зазначити у першій графі (боковику) таблиці, безпосередньо перед їх назвою.

6.8.13 Замінювати лапками цифри, що повторюються у таблиці, математичні знаки, знаки відсотка і номера, позначення марок матеріалів і типорозмірів продукції, позначення нормативних документів не дозволяється.

6.8.14 Цифри у графах таблиць мають проставлятися так, щоб розряди чисел у всій графі були розміщені один під одним, наприклад, Таблиця 3.


Таблиця 3 – Постатейна калькуляція витрат

Статті витрат

Підприємство “А”

Підприємство “Б”

Планові

Фактичні

Планові

Фактичні

1 Сировина

530700

475900

573500

325100

2 Зворотні відходи

95800

90300

2260

2400

3 Покупні вироби

11500

10200

39900

44300

Статті витрат

Підприємство “А”

Підприємство “Б”

Планові

Фактичні

Планові

Фактичні

4 Допоміжні матеріали

28400

144500

28630

16810

5 Паливо

119860

66090

105700

104400

6 Електроенергія

35200

46820

45600

60050

7 Основна та додаткова зарплата робітників

41970

490030

13400

27420


6.8.15 Якщо у таблиці є виноски і примітки, то у кінці таблиці наводять спочатку виноски, а потім примітки і закривають таблицю знизу.

Наприклад – Таблиця 4.

Таблиця 4 – Типи даних та їх розміри

Назва типу

Розмір, байт

Назва типу

Розмір, байт

1*

2**

1*

2**

Complex

16

4

LongNum

10

2

Matrix

800

6

IVector

100

2

SOKNumb

20

4

DVector

400

2

* Статична реалізація

** Динамічна реалізація

Примітка – Алгоритм сортування не розглядається


6.8.16 Якщо всі показники, що наведені в графах таблиць, визначені в одних і тих самих одиницях фізичних величин (наприклад, у грн) то їх позначення необхідно розташовувати над таблицею праворуч, а в разі поділення таблиці на частини – над кожною її частиною.

6.8.17 Якщо в кінці аркушу таблиця переривається і її продовження буде на наступному аркушу, то у першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, знизу не наносять. Над таблицею на другій сторінці пишуть “Продовження таблиці 3”, головку таблиці повторюють, наприклад – Таблиця 3.


^ 6.9 Оформлення приміток по тексту документу

6.9.1 Примітки потрібно розміщувати безпосередньо після текстового, графічного матеріалу або в таблиці, до яких відносяться примітки і друкувати примітки потрібно з абзацу.

6.9.2 Якщо примітка одна, то після слова “Примітка” ставиться тире і примітка друкується з прописної літери з абзацу. Одну примітку не нумерують, декілька приміток нумерують арабськими цифрами.

Наприклад:

Примітка – Допускається використання функцій WinApi.

Примітки:

 1. Допускається використання кодування в системі Unicode.

 2. Функція BeginRead не має аргументів.


^ 6.10 Оформлення додатків

6.10.1 Матеріали, які доповнюють документи, розміщують у додатках.

Додатками можуть бути: графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, описання алгоритмів і програм, задач, специфікації.

6.10.2 Додатки позначаються великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Г, С, З, І, О, Ї, Й, О, Ч, Ь.

6.10.3 Після слова “Додаток” друкують літеру, що позначає його послідовність.

6.10.4 Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням зверху посередині сторінки слова “Додаток” і його позначення.

Якщо додаток один, то він також позначається “Додаток А”.

6.10.5 Розділи, підрозділи, пункти, графічний матеріал, таблиці і формули нумерують у межах кожного додатку.

Перед номером позначення розділу таблиць, рисунків, формул ставлять позначення додатку.

Наприклад: Додаток А; Таблиця А.1; Рисунок А.1.

6.10.6 Додатки мають загальну з рештою документу наскрізну нумерацію.

6.10.7. У тексті документу на всі додатки повинні бути подані посилання. Додатки розміщують у порядку посилання на них у тексті документу.

6.10.8 Всі додатки повинні бути перераховані в “Змісті” документу з зазначенням їх позначень і найменувань.

Наприклад:

Додаток А – Схема… .

Додаток Б – Текст програми мовою… .


^ 6.11 Оформлення списку літератури

6.11.1 Посилання в тексті на використані літературні джерела потрібно зазначати порядковим номером зі списку використаної літератури, виділеним квадратними дужками, наприклад:

“… до вимог, наведених у [5]”.

6.11.2 У списку літератури наводяться всі використані літературні джерела під час виконання дипломних, випускних робіт.

Бібліографічні видання наводяться в порядку:

Закони;

Положення;

Посібники;

Журнали та інші документи.

Наприклад:

 1. Закон “Про охорону здоров’я”, Юринком, 1996.

 2. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників пізна-вально-виховного процесу в установах і закладах освіти № 969 / 6160, 2001.

 3. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: Наша культура і наука, 2005. – 560 с.^ 6.12 Оформлення схем алгоритмів

Схеми алгоритмів, програм, даних і систем оформлюються згідно ГОСТ 19.701 – 90 і в тексті пояснювальної записки підписуються як графічний матеріал (рисунки).


^ 6.13 Оформлення титульних листів

Назва теми на титульному листі повинна бути стислою. У назві теми не дозволяються:


^ 6.14 Оформлення технічного завдання

Технічне завдання оформляється згідно Додатку В. В технічному завданні повинно бути чітко оговорене завдання, терміни виконання та рекомендована література.


^ 6.15 Оформлення листа “Зміст”

Зміст – це перелік заголовків пояснювальної записки дипломного проекту. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки у тексті.

Скорочувати заголовки у змісті або давати їх в іншій редакції порівняно із заголовками у тексті не допускається.

До змісту необхідно включати всі заголовки розділів.

Всі заголовки у змісті починаються з прописної літери без крапки на кінці. По тексту заголовки (назви розділів) пишуть прописними літерами з абзацу.

6.15.1 Зміст документу оформляється окремим листом, з нової сторінки, не нумерується, як розділ і включається в загальну кількість листів. Слово “Зміст” друкують посередині сторінки з прописної літери (Додаток Ж).

6.15.2 У змісті мають бути порядкові номери і назви розділів, за необхідності підрозділів із поданням їх позначення, найменувань із зазначенням номера сторінки, на якій вони розташовані.

6.15.3 Найменування додатків, які включені в зміст записують рядковими літерами, крім першої прописної літери.

Наприклад: Додаток А – Текст програми


3643360718372325.html
3643505105791667.html
3643562023467243.html
3643689566290781.html
3643794677680808.html