7 Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки, рекомендованими навчальними дисциплінами й практиками

7 Розподіл змісту навчання та навчального часу за
циклами підготовки, рекомендованими навчальними
дисциплінами й практиками
7.1. Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

7.2. Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та навчальний час за нормативною та варіативною частинами програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки, кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожної з рекомендованих навчальних дисциплін і практик нормативної частини програми підготовки подано у таблиці Додатка В.
8 Вимоги до державної атестації осіб,
які навчаються у вищих навчальних закладах
8.1. На державну атестацію виносяться система умінь, що визначена в ГСВОУ______- 03 «Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика» та система відповідних змістових модулів, що зазначена у таблиці Додатка А.

8.2. Вид кваліфікаційної роботи (дипломний проект або дипломна робота) встановлюється на основі аналізу змісту виробничих функцій та типових задач діяльності, що визначені у ГСВОУ______- 03 «Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика».

8.3. У додатку Г наведено нормативні форми державної атестації і подано розподіл змістових модулів між ними.

8.4. Вимоги до засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки встановлюється в ГСВОУ______- 03 «Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти».
9 Вимоги до системи освіти та
професійної підготовки
Вимоги до системи освіти та професійної підготовки встановлюються державними стандартами освіти, які є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки громадян незалежно від форм одержання освіти.

Викладацький склад, який приймає участь у викладанні навчальних дисциплін нормативної частини змісту навчання, повинний мати кваліфікацію, фах за дипломом про вищу освіту та наукову спеціальність за дипломом про отримання наукового ступеня, які відповідають напряму та спеціальності підготовки молодших спеціалістів. Фахівці, що отримати диплом про вищу освіту не за кваліфікацією, яка необхідна для викладання навчальних дисциплін відповідно до освітньо-професійної програми, повинні мати підвищення кваліфікації у вигляді дипломів кандидатів технічних наук, докторів технічних наук за напрямом спеціальності, що відповідає освітньо-професійній програмі, сертифікатів або свідоцтв про післядипломну освіту, мати стаж практичної, наукової та педагогічної діяльності у відповідному напряму.
Додаток А
Таблиця
Система змістових модулівЗміст уміння, що забезпечується

Шифр уміння


Назва змістового модуля

Шифр змістового модуля


3647611868519462.html
3647699469643167.html
3647814430475174.html
3647931420946093.html
3647992417143262.html