Частина ІІ “Податкова система” - Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня...

^


Частина ІІ “Податкова система”
Тема 1. Сутність та види податків

Сутність податків. Генезис податків. Визначення податків та їхні ознаки. По­датки й інші форми платежів до бюджету – плата, збори, неподаткові доходи.

Функції податків. Фіскальна функція, механізм її реалізації. Податки як основа фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрямки регулювання еко­номіки та соціальної сфери. Соціальна функція. Дискусійні питання функцій подат­ків.

Термінологія оподаткування. Елементи податку: суб’єкт податку, об’єкт опо­даткування, база оподаткування, джерело сплати, одиниця оподаткування, подат­кова ставка, податковий звітний період. Методи побудови податкових ставок. Універсальні та диференційовані податкові ставки. Тверді і процентні ставки. Види твердих ставок: фіксовані та відносні. Види процентних ставок: пропорційні, про­гресивні, регресивні.

Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків за економічним змістом на прямі і непрямі. Класифікація податків за економічною ознакою об’єкта оподатку­вання – податки на доходи, капітал та споживання. Розподіл за ознакою органів державної влади, які їх установлюють (загальнодержавні і місцеві податки). Класифікація податків залежно від способу їх стягнення (розкладні та окладні).

Види прямих податків. Переваги і недоліки прямих податків, проблеми їх справляння. Види непрямих податків: акцизи, фіскальні монополії, мито. Переваги та недоліки непрямих податків, їхнє місце в податковій системі.

^ Тема 2. Податкова система і податкова політика держави

Податки в системі державних доходів. Методи формування державних доходів: податковий, неподатковий, доходи від операцій з капіталом, трансферти, емісія, запозичення коштів. Податковий метод формування доходів держави як основний в умовах ринкової економіки.

Податкова система. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Принципи побудови податкової системи.

Податкова політика: поняття податкової політики та її напрями. Основні принципи податкової політики: фіскальна, економічна та соціальна ефективність. Податкова система України. Основні етапи її становлення. Склад і структура подат­кової системи України. Податкова політика України в сучасних умовах.

^ Тема 3. Організація податкової служби і податкової роботи

Податкова служба держави. Історія формування податкової служби в Україні. Організаційна структура органів державної податкової служби та їхні основні завдання. Функції Державної податкової адміністрації України. Функції середнього і базового рівня державної податкової служби України. Повноваження органів державної податкової служби. Обов’язки та відповідальність посадових осіб по­даткових органів.

Основи й організація податкової роботи, її основні елементи. Облік платників як один з головних елементів податкової роботи. Особливості обліку юридичних осіб. Порядок реєстрації юридичних осіб. Державна реєстрація фізичних осіб – платників податків. Присвоєння ідентифікаційних номерів фізичним особам – платникам податків. Особливості взяття на облік фізичних осіб – суб’єктів підпри­ємницької діяльності.

Облік податків та неподаткових платежів. Особові рахунки – порядок їх від­криття і ведення. Документи, що використовуються для записів в особових рахунках.

Порядок погашення зобов’язань платника перед бюджетом. Порядок подання податкової декларації і визначення та узгодження суми податкового зобов’язання.

^ Тема 4. Податок на додану вартість

Сутність податку на додану вартість, його місце в системі непрямого оподат­кування. Передумови введення податку на додану вартість в Україні.

Платники і ставки податку на додану вартість. Сутність нульової ставки за податком на додану вартість. Об’єкт оподаткування. Поняття бази оподаткування за податком на додану вартість.

Пільги з податку на додану вартість. Види пільг з податку на додану вартість: нульова ставка, звільнення від оподаткування, виключення з об’єкта оподаткування. Перелік операцій, які оподатковуються за нульовою ставкою, звільняються від оподаткування, не є об’єктом оподаткування.

Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету. Строки сплати ПДВ. Звітний податковий період. Поняття податкового зобов’язання і податкового кредиту. Порядок визна­чення дати податкового зобов’язання. Порядок визначення дати податкового креди­ту. Реєстрація платників ПДВ. Податкова накладна як основний звітний податковий документ.

^ Тема 5. Акцизний збір

Акцизний збір як форма специфічних акцизів. Історія його введення в Україні.

Платники акцизного збору. Об’єкт оподаткування для вітчизняних та імпорт­них товарів. Перелік підакцизних товарів. Два види ставок за акцизним збором: тверді (фіксовані) і процентні (пропорційні).

Порядок визначення суми акцизного збору для вітчизняних та імпортних товарів, щодо яких застосовуються процентні ставки.

Порядок визначення сум акцизного збору для вітчизняних та імпортних това­рів, стосовно котрих застосовуються тверді ставки.

Дата виникнення податкових зобов’язань. Пільги та строки сплати.

Особливості механізму оподаткування алкогольних і тютюнових виробів. Акцизні марки.


Тема 6. Мито

Мито в системі непрямих податків. Митна політика та її цілі. Види мита.

Платники мита. Об’єкт оподаткування. Два види митних ставок: тверді і про­центні. Види ставок залежно від країни походження товарів: преференційні, піль­гові, повні. Пільги для юридичних та фізичних осіб. Порядок визначення митної вартості. Порядок визначення суми мита і його сплати на рахунки митних органів. Порядок перерахування мита до бюджету.

^ Тема 7. Податок на прибуток підприємств

Бюджетне значення податку на прибуток підприємств. Переваги і недоліки податку на прибуток підприємств.

Платники та ставки податку на прибуток. Об’єкт оподаткування.

Поняття валового доходу. Перелік надходжень, що включаються і не включа­ються до скоригованого валового доходу.

Поняття валових витрат. Перелік витрат, які включаються і не включаються до складу валових витрат. Особливості віднесення витрат подвійного призначення до валових витрат платника податку.

Визначення амортизації, основних фондів та їхніх груп. Порядок визначення і нарахування сум амортизаційних відрахувань. Порядок збільшення та зменшення балансової вартості груп основних фондів. Норми амортизації.

Податкові періоди. Порядок визначення дати збільшення валового доходу. Порядок визначення дати збільшення валових витрат. Пільги з податку на прибуток. Порядок обчислення і сплати податку на прибуток.

Особливості оподаткування деяких видів операцій, товарів і платників.

^ Тема 8. Податок з доходів фізичних осіб

Податок з доходів фізичних осіб як форма індивідуального прибуткового опо­даткування. Бюджетне і соціальне значення податку з доходів фізичних осіб. Пере­ваги і недоліки податку з доходів фізичних осіб.

Платники податку. Особи, які відносяться до резидентів та нерезидентів з метою оподаткування.

Визначення об’єкта оподаткування для резидентів і нерезидентів. Доходи плат­ника, які включаються і не включаються до загального оподатковуваного доходу. Поняття податкового кредиту з податку з доходів фізичних осіб. Порядок отримання податкового кредиту та перелік витрат, які платник має право включити до податко­вого кредиту. Обмеження щодо права платника на отримання податкового кредиту.

Податкові соціальні пільги та умови, за яких вони застосовуються. Види пільг та порядок їх застосування. Право платника на вибір місця застосування соціальної пільги. Ставки податку. Особи, на яких покладається обов’язок нарахування і сплати податку. Особливості оподаткування окремих видів доходу. Порядок визначення оподатковуваного доходу. Порядок та строки подання декларації про фактично отримані доходи. Порядок перерахунків щодо податку.

^ Тема 9. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів

Платники податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів. Об’єкти податку. Ставки податку. Розрахунок податку для фізичних і юридичних осіб. Порядок надання пільг. Строки сплати податку та подання розрахунків.

^ Тема 10. Плата за землю

Плата за землю: загальна характеристика, переваги та недоліки. Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь і регулювання розмі­щення виробництва та населення в регіональному розрізі. Платники та об’єкти оподаткування. Форми плати за землю: земельний податок та орендна плата.

Диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезна­ходження та якісних характеристик. Порядок установлення ставок для земель, грошову оцінку яких визначено і невизначено. Особливості встановлення ставок для різних платників та видів діяльності.

Звільнення від сплати земельного податку. Строки сплати.

^ Тема 11. Плата за ресурси в Україні

Підстава і мета встановлення плати за ресурси та послуги. Державна власність на ресурси як підстава для отримання державою доходів за їх використання. Плата за ресурси – інструмент впливу на економне і раціональне використання ресурсів. Види плати за ресурси та послуги.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Збір за спеціальне викорис­тання водних ресурсів (плата за воду). Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету. Рентна плата за нафту і газ. Рентна плата за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами. Платежі за користування надрами.

^ Тема 12. Внески до фондів державного соціального страхування

Економічне і соціальне значення внесків на соціальне страхування. Розвиток системи соціального страхування в Україні.

Внески на обов’язкове державне пенсійне страхування. Порядок визначення відрахувань. Платники та об’єкт оподаткування. Ставки і порядок сплати.

Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок сплати.

Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок сплати.

Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок сплати.

^ Тема 13. Місцеві податки і збори

Ознаки місцевих податків і зборів. Перелік місцевих податків і зборів. Повнова­ження місцевих органів влади щодо встановлення місцевих податків та зборів.

Комунальний податок. Податок з реклами. Ставки податків. Порядок обчислен­ня та сплати місцевих податків і зборів. Джерела сплати місцевих податків і зборів.

^ Тема 14. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва

Необхідність запровадження спрощеної системи оподаткування суб’єктів мало­го підприємництва (єдиний податок). Перелік юридичних і фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, які мають право перейти на сплату єдиного податку. Перелік податків та зборів, у рахунок яких сплачується єдиний податок.

Особливості нарахування і сплати єдиного податку для юридичних осіб. Ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб. Строки та порядок сплати і подання розрахунків для юридичних осіб. Порядок зарахування податку до бюджетів та державних цільових фондів.

Особливості в нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб. Строки та порядок сплати та подання розрахунків для фізичних осіб. Порядок зарахування податку до бюджетів і дер­жавних цільових фондів.

Порядок переходу платників до спрощеної системи оподаткування. Перелік суб’єктів підприємницької діяльності, які не можуть перейти на сплату єдиного податку.

^ Тема 15. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства

Поняття “ухилення від податків” і “податкова оптимізація” (планування). Чин­ники, від яких залежить рівень ухилення від оподаткування. Класифікація методів ухилення від сплати податків.

Фінансові (штрафні) санкції. Адміністративна відповідальність. Кримінальна відповідальність.

^ Тема 16. Податкова політика в системі державного регулювання економіки

Податкова політика як один з методів державного регулювання економіки. Економічні теорії щодо використання податкової політики як регулюючого чин­ника. Чинники, які впливають на проведення податкової політики. Критерії оцінки податкової політики. Обмеження щодо використання податкової політики як регу­люючого чинника.

Макроекономічне регулювання. Мікроекономічні регулятори податкової політики. Елементи оподаткування, які використовуються для економічного регулю­вання. Особливості використання прямих податків для втручання в економічні процеси. Непрямі податки та їхня роль у регулюванні економічних і соціальних проблем.

Податки та інфляція. Роль податкової політики у виникненні інфляційних тенденцій. Податкові методи стримування інфляції.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України. – К.:НІОС, 2004.

  2. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.91р.№ 1251-ХІІ зі змінами і доповненнями.

  3. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.90р.№ 509-ХІІ зі змінами і доповненнями.

  4. Закон України “ Про податок на додану вартість ” від 03.04.97р. № 168 / 97-ВР зі змінами і доповненнями..

  5. Закон України “ Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22 травня 1997 р. № 283/ 97-ВР з змінами і доповненнями).

  6. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.03 р. № 889-ІV зі змінами і доповненнями.

  7. Закон України “Про плату за землю” від 03.07.92 р.№ 2535-ХІІ зі змінами і доповненнями.

  8. Закон України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохід­них машин та механізмів” від 11.12.91р.№ 1963-ХІІ зі змінами і доповненнями.

  9. Закон України “Про місцеві податки та збори” від 20.05.93 р.№ 56-93 зі змінами і доповненнями.

  10. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом і державними цільовими фондами” від 21.12.00 р.№ 2181-ІIІ зі змінами і доповненнями.

12. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: Науко­ве видання. – Київ: Наукова думка, 2006. – 432 с.

13. Олійник О. В., Філон І. В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с.

14. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” в редакції від 28.06.99 р.№ 746/99.


Навчальна дисципліна „Банківські операції”
^ Тема 1. Економічні та правові основи банківської діяльності
Історія розвитку банків та їх роль в системі ринкової інфраструктури. Правова основа діяльності банків: виникнення банківництва, розвиток банківської справи в Україні, етапи становлення банківської системи незалежної України, основні законодавчі акти, що регулюють діяльність банків в Україні.

Функції і типи банків: види банківської діяльності, заборонені види діяльності для банків, типологія банків.

Організаційна та функціональна структура банку: структура органів управлін­ня, функціональних підрозділів та служб банку.

^ Тема 2. Загальна характеристика та класифікація банківських операцій

Сутність та класифікація банківських операцій: поняття „банківська операція”, „банківська послуга”, перелік банківських операцій, визначений законом, основні групи банківських операцій.

Пасивні операції банків: загальна характеристика операцій банків з формуван­ня власного капіталу, залучених і позичених коштів; структура пасивів банків України.

Активні операції банків: групи активів банків, класифікація активів з точки зору ліквідності, структура активів банків України.

Комісійно-посередницькі операції банків: загальна характеристика операцій банків з розрахунково-касового обслуговування, валютних, трастових, гарантійних операцій банків, кредитних послуг (лізинг, факторинг, форфейтинг), інформаційних, консультаційних банківських послуг.

^ Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу

Суть, структура та функції власного капіталу банку: поняття „банківський капітал”, основні функції власного капіталу, структура основного та додаткового капіталу, нормативи адекватності капіталу, вимоги Базельського комітету до достатності капіталу банків.

Статутний фонд банку: порядок формування статутного фонду банку, шляхи збільшення статутного фонду, вимоги щодо мінімального розміру статутного фонду банків України.

Резервний та інші фонди банку: порядок формування фондів банку та їх цільове призначення.

^ Тема 4. Залучені кошти банку

Сутність залучених коштів та різновиди депозитів банку: депозитні і не депозитні залучені кошти, поняття „депозит” і види депозитів, емісія короткостроко­вих боргових цінних паперів банку (депозитних і ощадних сертифікатів).

Реалізація депозитної політики в банку: сутність депозитної політики, критерії оптимальної депозитної політики банку.

^ Тема 5. Позичені кошти банку

Позики на міжбанківському ринку кредитних ресурсів: сутність міжбанківсько­го ринку кредитних ресурсів, учасники ринку, механізм укладання угод, види угод, форми оформлення угод на міжбанку, нормативи ліквідності банків.

Механізм рефінансування НБУ: кредити „овернайт”, механізм проведення кіль­кісних і процентних тендерів, операції РЕПО, валютні свопи, механізм надання стабілізаційних кредитів, активи, що приймаються в якості забезпечення.

Емісія облігацій: сутність банківських облігацій, їх різновиди, рефінансування попередніх випусків облігацій, етапи процедури емісії.


^ Тема 6. Кредитування

Сутність і форми кредиту. Різновиди банківських кредитів: економічна сутність кредиту, форми кредитів, поняття банківського кредиту, різновиди банківських кредитів, структура кредитного портфеля банків України.

Принципи банківського кредитування: принципи забезпеченості, платності, строковості, поверненості та цільового характеру використання кредитних ресурсів, цілі, на які заборонено видавати кредити, принципи Базельського комітету щодо обмеження кредитного ризику.

Організація процесу кредитування у банку: етапи процесу кредитування, методика оцінки фінансового стану позичальника, здійснення кредитного моніто­рингу, санкції, які застосовуються до позичальника, що порушує платіжну дисциплі­ну.

Регулювання кредитної діяльності банків НБУ: нормативи, що обмежують кредитний ризик банків, порядок формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.

^ Тема 7. Банківські інвестиції

Суть та класифікація банківських інвестицій: прямі і портфельні інвестиції банків, види операцій банків з цінними паперами.

Підходи до формування портфеля цінних паперів банку: банківський портфель на продаж та на інвестиції, агресивний і консервативний тип портфеля, основні характеристики фінансових активів.

Посередницькі та довірчі операції банків з цінними паперами: емісійно-посе­редницькі та торгово-посередницькі операції, в тому числі андеррайтинг, брокерські та дилерські послуги; трастові операції банків з цінними паперами.

Інфраструктурні операції банків: банки як депозитарії цінних паперів, профе­сійне консультування та здійснення клірингових розрахунків з цінними паперами.

Регулювання інвестиційної діяльності банків: нормативи інвестування для банків України, формування резерву на відшкодування збитків від операцій з цінними паперами.

^ Тема 8. Операції банків з обслуговування платіжного обороту

Загальна характеристика платіжного обороту: готівковий і безготівковий платіжний оборот.

Касові операції банків: порядок емісії готівки НБУ і участь в цьому процесі банків, види касових операцій банків, видаткові та прихідні касові операції.

Організація безготівкових розрахунків: форми безготівкових розрахунків (пла­тіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, чеки, акредитиви), дистанційне обслуговування клієнтів (системи „клієнт-банк”).


^ Тема 9. Валютні операції банків

Поняття і види валютних операцій: валютні цінності, поточні і строкові валютні операції, валютні деривативи, різновиди валютних ризиків, поняття „хеджування”, методи прямого страхування валютних ризиків.

Валютна позиція банку і управління нею: поняття валютної позиції, закрита і відкрита валютна позиція банку, нормативи відкритої валютної позиції, встановлені НБУ.

^ Тема 10. Результати комерційної діяльності банків

Доходи банків, їх склад, структура та джерела формування: формування бан­ківських доходів, їхні групи, структура доходів банків України.

Склад і структура витрат банку: поняття банківських витрат, групи витрат, структура витрат банків України.

Банківський прибуток і його розподіл: валовий прибуток, чистий прибуток, не­розподілений прибуток.

Основні показники діяльності банків: рентабельність активів та рентабельність власного капіталу, показник платоспроможності, показник банківського ризику (ін­декс Кука), рейтингові оцінки діяльності банків (система CAMELS).

^ Тема 11. Банківські ризики та методи управління активами та пасивами банків

Різновиди банківських ризиків: кредитний, процентний ризик, ризик незбалан­сованої ліквідності, ринковий, валютний ризик, ризик неплатоспроможності, інфля­ційний, політичний ризик, операційний ризик, ризик банківських зловживань.

Методи управління активами та пасивами банків: в розрізі видів ризиків та видів активних і пасивних операцій, у тому числі методика управління GAPом.

3659838648250246.html
3659917004090029.html
3660007012659335.html
3660104525984899.html
3660144442164975.html