Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - страница 3


Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основнi види послуг: готельнi послуги, послуги громадського харчування, оренда примiщень.

Надання готельних послуг носить сезонний характер. Основним ринком збуту є територiя України, а основними клiєнтами є юридичнi та фiзичнi особи України та стран СНГ.

ТОВ "МЕТРО Кеш Енд Керi Україна", ТОВ "АРГО 2010", ТОВ "КАЛДI", ТОВ "Фруктова пошта", ТОВ "Мiстер Хорека", ТОВ " Альфа Тул", ТОВ "Фiрма "Дiсна", ТОВ "Край", ТОВ "ОЛЬГА -Логiстiк", ТОВ "Мiжнародна група морепродуктiв", ТОВ IП "Калина", ТОВ "Люстдорф", ТОВ "ТК "Асортимент", ТОВ "НIКАС", СПД Iсаченкова I.С., СПД Месячна Н.М., ПАТ "Крименерго", ПАТ "Київенерго", ПАТ "Укртелеком", ТОВ "Дозор Сервiс".

За умов стабiльностi економiки iснують досить перспективнi плани розвитку емiтента.


Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

На протязi 5-ти рокiв ТОВ "СУIП "Укр-Iтал" придбав:

Було збiльшено вартiсть будiвель (покращення) - 6242,9 тис.грн.

житлове примiщення - 75,0 тис.грн.

транспортнi засоби- 439,3 тис.грн.

обладнання - 867,3 тис. грн.

iншi основнi засоби- 292,7 тис. грн.

Вiдчуженi основнi засоби:

транспортнi засоби ( по залишковiй вартостi) - 168,5 тис. грн.

нежиле примiщення - 275,4 тис. грн.

iншi основнi засоби - 4,9 тис.грн.


Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

До основних засобiв ТОВ "СУIП "Укр-Iтал" входять наступнi об`єкти:

- 5-ти поверхова будiвля ЦМК Готель "Чайка", яка розташована за адресою: вул. Аф. Нiкiтiна, 15 смт. Гурзуф в м. Ялта, с загальною системою кондицiонування та опалення, системою пртопожежного оповiщення ( включає номерний фонд, кафе, бар, конференц зал)

- житлове примiщення, яка розташована за адресою: вул. Подвойского, 10 кв. 3 смт. Гурзуф в м. Ялта,

- меблi для номерного фонду, кафе

- комп`ютери (оргтехниiка)

- побутове устаткування ( устаткування номерного фонду)


Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Скорочення потоку туристiв в зв`язку з фiнансово-єкономiчною нестабiльнiстю.


Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Всього сплачено штрафiв на суму 2,2 тис. грн.


Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Пiдприємство є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством фi державного фiнансування не одержує. Фiнансова стiйкiсть оцiнюється за спввiдношенням власного i позиченного капiталу у активах пiдприємства за темпами нагромадження власного капiталу, спiввiдношенням довготермiнових i короткотермiнових зобов`язань пiдприємства, достатнiм забезпеченням матерiальних оборотних активiв власними джерелами. Платоспроможнiсть пiдприємства визнанчається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотних коштiв.

Фiнансовий стан пiдприємства планується полiпшити за рахунок збiльшення обсягiв наданих послуг, пошуку нових партнерiв, зменшення енергозатрат, зиеншення позиченного капiталу.


Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв не має.


Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Планується розширення ринку споживачiв, шляхом залучення споживачiв країн СНД та Європи.


^ Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiдження та розробки в звiтному перiодi не здiйснювались.


Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Справа за позовом ТОВ "СУIП "Укр-Iтал" до СПД Самойленко О.Ж. про розiрвання договору й стягнення коштiв. Позовнi вимоги задоволено.


Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Будь-якої iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства не iснує.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

8 501,417

8 522,899

1 603,000

1 603,000

10 104,417

10 125,899

будівлі та споруди

7 272,493

7 277,977

1 603,000

1 603,000

8 875,493

8 880,977

машини та обладнання

764,526

788,795

0,000

0,000

764,526

788,795

транспортні засоби

115,693

93,764

0,000

0,000

115,693

93,764

інші

348,705

362,363

0,000

0,000

348,705

362,363

2. Невиробничого призначення:

75,000

75,000

0,000

0,000

75,000

75,000

будівлі та споруди

75,000

75,000

0,000

0,000

75,000

75,000

машини та обладнання

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

транспортні засоби

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

інші

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Усього

8 576,417

8 597,899

1 603,000

1 603,000

10 179,417

10 200,899

Опис

На балансi ТОВ "СУIП "Укр-Iтал" знаходяться: - будiвлi i споруди (первiсна вартiсть - 8212,2 тис. грн.; нарахований знос - 859,1 тис. грн.), транспортнi засоби (первiсна вартiсть - 179,9 тис. грн.; нарахований знос - 86,1 тис. грн.). - машини i обладнання (первiсна вартiсть - 846,2 тис. грн.; нарахований знос - 57,4 тис. грн.). - iншi (первiсна вартiсть - 441,0 тис. грн.; нарахований знос - 78,76 тис. грн.).


^ 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

^ За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

29 304,000

27 674,000

Статутний капітал (тис. грн.)

5 500,000

4 000,000

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

0,000

0,000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється за даними бухгалтерського балансу шляхом рiзницi мiж всiма активами пiдприємства та зобов'язаннями.

Висновок

Вимоги частини третьої статтi 144 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.


^ 13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,000

X

X

у тому числі:

0

30.12.1899

2 729,100

0

30.12.1899

Зобов’язання за цінними паперами

X

0,000

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

0
0,000

0
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

0
0,000

0
за сертификатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

0
0,000

0
за векселями (всього)

X

0,000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0,000

X

X

0
0,000

0
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,000

X

X

0
0,000

X
Податкові зобов’язання

X

0,000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

69,000

X

X

Інші зобов’язання

X

19 713,000

X

X

Усього зобов’язань

X

22 511,000

X

X

Опис

Довгостроковий кредит отриманий пiдприємством для поповнення обiгових коштiв. Зобов"язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права у Товариства нема.КОДИ
Дата

01.01.2011

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спiльне Українсько-iталiйське пiдприємство "Укр-Iтал"

за ЄДРПОУ

14301981

Територія

м.Київ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ

за КОАТУУ

8038900000

^ Форма власності
за КОПФГ

240

Орган державного управління
за СПОДУ

07774

^ Вид економічної діяльності

Діяльність готелів

за КВЕД

55.10.0

Одиниця виміру

тис.грн.

^ Контрольна сума
Адреса

Україна м.Київ Солом`янський р-н 03058 м. Київ Борщагiвська, 192
3661830344740983.html
3661927467707882.html
3662119394891521.html
3662283002140716.html
3662349787254623.html